Technologies Technologies

Back

ቸኮራሌ

Image
የድርጅቱ ሥም : አሸናፊናይጋለም የብረታብረትና እንጨትማሽን ድርጅት
አድራሻ : ፊሊፖስ ኢንደስትሪ መንደር( አጣና ተራ)
ስልክ : 0913040998
ኢሜይል :
ዌብሳይት ${inventory_website.getData()}
የቴክኖሎጂዉ ዋጋ ${Inventory_price.getData()}
የቴክኖሎጂው መጠሪያ : ቸኮራሌ
ቴክኖሎጂው መቼ ተጀመረ : 07/03/2007
ቴክኖሎጂው መቼ ተጠናቀቀ : 14/03/2007
ገለጻ: ስራው- እንጨት ማለስለስ፣ ማስተካከል፣ መለካትና ማንሸራተት ሲሆን አሰራሩ፡-ሙሉ ለሙሉ ብርት ከሆነ ማቴሪያል ነው፡፡ የቴክኖሎጂው ዋና ዓላማው ብረቶች ቀጥ እንዳሉ የቸኮራሌውን ጠርዝ በመጠበቅ በፍጥነት ለመስራት ማስቻል ነው፡፡