INID CODES: Internationally agreed Numbers for the Identification of Bibliographic DateINID CODES: Internationally agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Date INID CODES: Internationally agreed Numbers for the Identification of Bibliographic DateINID CODES: Internationally agreed Numbers for the Identification of Bibliographic Date

የአፈርና ውሃ መከላከያ መሣሪያ ላይ የተደረገ ማሻሻያ

Image
የግ.ሞ ቁጥር : 463
ማመልከቻ ቁጥር : ET/UM/2012/1134
ማመልከቻ ቀን : 07/08/2012 እ.አ.አ.
የቀደምትነት መግለጫ : የማመልከቻ ቀን የቀደምትነት ቀን ነው
ምዝገባ ቀን : 24/05/2013 እ.አ.አ.
ዓለም አቀፍ ምደባ :
የፈጠራው ርዕስ : የአፈርና ውሃ መከላከያ መሣሪያ ላይ የተደረገ ማሻሻያ
የፈጠራው ሠራተኛ : አብርሃም ገብረዓቢየ እግዚእ፤ አክሱም፣ ትግራይ - ኢትዮጵያ
አመልካች : አብርሃም ገብረዓቢየ እግዚእ፤ አክሱም፣ ትግራይ - ኢትዮጵያ
ወኪል : የለም
       

አብስትራክት: አነስተኛ ፈጠራው የአፈርና ውሃ መከላከያ መሣሪያ ላይ የተደረገ ማሻሻያን ይመለከታል፡፡ ይህ ፈጠራ በተለያዩ ተፈጥሯዊና ሰው ሰራሽ ምክንያቶች የተሸረሸሩና ለምነታቸውን ያጡ መሬቶችን እንዲሁም በመሬት መሸርሸር የተፈጠሩ ወንዞችንና ሸለቆዎችን መልሶ በማልማትና ለመሬት መሸርሸር የተጋለጡ መሬቶችን ተጋላጭነታቸውን በመቀነስ የእርሻ መሬቶችን ምቹ በማድረግ ምርትና ምርታማነትን መጨመር የሚችል መሣሪያ ነው፡፡
Image Abstract